Gelauff Arbor consanguinitatis

Algemeen Handelsblad 03 02 1948Lees hier - in sommige gevallen lees en huiver - over opmerkelijke belevenissen van musketier Johann Gottfried Gehlauff, zijn echtgenote schoenmakersdochter Johanna Eva Elisabeth Fleischerin en dier nazaten.
Nieuwe, spannende geschiedenissen worden regelmatig toegevoegd.

Stuur uw verhaal in

Iets opmerkelijks te melden in uw familie?

Stuur uw verhaal in

2004 Erik Gelauff - Kapot van de kouRalph Tuijn (32), Mike Tuijn (34) en Erik Gelauff (39) uit Castricum mountainbiken vanaf 19 december een kleine twee maanden over de langste ijsrivier ter wereld, de Lena. Zij willen 3800 kilometer afleggen en daarmee het wereldafstandrecord fietsen over ijs veroveren.
Tijdens de tocht over de gigantische, bevroren rivier in Rusland komen de expeditieleden op de eerste tweeduizend kilometer om de paar dagen een dorp of kleine stad tegen waar ze voedsel kunnen inslaan. Tijdens de laatste 1800 kilometer liggen de dorpen soms op twee weken reizen van elkaar. "Dat is afzien, maar ook heel leuk", zegt Ralph Tuijn.

1816 Krijgsraad Christiaan Georg Gelauff Proces VerbaalOp 6 mei 1816 wordt Christiaan Georg Gelauff, Fuselier in de Depot Compagnie van het 14e Battaillon Infanterie Nationale Militie, zoon van Johan Georg Gelauff (± 1763) en kleinzoon van musketier Johann Gottfried Gehlauff, in Amsterdam gearresteerd, nadat hij vanuit zijn garnizoensplaats Hoorn daarheen vertrokken was "zonder eenige verlofpas of permissie hoegenaamd".

Op vrijdag 14 juni van hetzelfde jaar wordt hij door de krijgsraad daarom veroordeeld "om met Ontneming van de Kokarde voor het front van de Parade, en Verbod van dezelve gedurende den tijd van Een Half jaar te mogen dragen, voorts met Rietslagen ter Discretie van Officieren Commissarissen te worden".

pdfProces Verbaal, Notulen Krijgsraad en Vonnis

Storchennest GerstungenOp de gevel van het kasteel van Gerstungen prijkt sinds ± 1600 een ooievaarsnest, een van de oudste in de regio. De ooievaar is het embleem van de stad en hoofdmoot van het Gerstunger wapen.

Vanuit hun nest kijken de ooievaars uit op de Katharinakerk, waar musketier Johann Gottfried Gehlauff in 1762 trouwde. Behalve het altaar is sinds die tijd nagenoeg alles hetzelfde gebeleven.

In 2011 hebben wij het genoegen beleefd de kerk te bezoeken, een pakkend moment wat onwisbaar in het geheugen geprent is. Het is dan ook een groot plezier u nu een kijkje op Gerstungen in ooievaarsvlucht te kunnen presenteren.

Germania 1751Was soldaat Johan Philip een zoon van musketier Johann Gottfried?
Niet onmogelijk, maar ook niet klakkeloos aan te nemen, vooral als je datums en de verplaatsingen op de kaart bekijkt en ze tegen het licht van de geschiedenis houdt.

We blijven zoeken!

De verplichte achternaam

Code Napoleon of Code CivilTijdens de Franse tijd van 1795 tot 1813, ook wel de Frans-Bataafse tijd genoemd, was het grootste deel van Nederland een vazalstaat was van Frankrijk en vanaf 1810 een onderdeel van het Eerste Franse Keizerrijk.
Napoleon heeft veel sporen achtergelaten in ons dagelijks leven tijdens zijn keizerschap over Holland, o.a. door de invoering van de burgerlijke stand.

De GeelhofDe naam Gelauff komt uit Duitsland, maar bestaat daar niet en betekent ook niets in de Duitse taal.
Een vreemde, op het oog nietszeggende naam, waar komt die vandaan of anders gezegd: waar komen WIJ vandaan?
Volgens sommigen zou dat een boerderij in België kunnen zijn: De Geelhof.

19011027 Het volk 27 10 1901In oktober 1901 wordt Karel Coenraad Gelauff (1877), verdacht van medeplichtigheid aan diefstal, samen met drie vrienden gearresteerd. Hij zou, welbewust van de herkomst van het geld, met zijn kameraden de buit van een diefstal gedeeld hebben.

Uitreiking oorkondeOp donderdag 30 juni 2016 heeft de regering van Chili een oorkonde uitgereikt aan 13 Nederlanders als dankbaarheid voor hun solidariteit, politieke empathie en directe betrokkenheid in het verdedigen van de rechten van de mens en een positieve opvang van de Chileense vluchtelingen in de jaren '70 en '80 hier in Nederland.

Eén van de personen die deze oorkonde ontving was Peter Gelauff (1940). Peter was van 1964 tot 1969 in Chili als priesterstudent werkzaam en heeft zich daarna jarenlang ingezet als lid van het Chili Komitee en voor Latijns Amerika in bredere zin. Ook werd hij door de VN uitgezonden als verkiezingswaarnemer. Heden ten dage gepensioeneerd is hij werkzaam als literair vertaler.
In "De Leerschool" beschrijft hij de moeilijkheden die hij ondervond in de eerste tijd van zijn verblijf in Chili.

Haagsche courant 29-06-1801 - Het oudst bekende krantenbericht betreffende een GelauffIn de Haagsche courant van 29-06-1801, 06-07-1801 en 10-07-1801 verschijnen oproepen omtrent Johan Georg Gelauff (± 1763), zoon van musketier Johann Gottfried Gehlauff. De oproepen betreffen het faillissement van Johan Georg en is gericht aan zijn crediteuren en debiteuren.
Het is het oudst bekende krantenbericht betreffende een Gelauff.

Op zich niet bijzonder opmerkelijk, maar dit zijn zonen Johan Frederik Christiaan en Dirk zullen later recht doen aan de uitdrukking "Zo vader, zo zoon".
Lees hiervoor het relaas van Johan Frederik Christiaan Gelauff, veroordeeld tot de straffe des doods.

Affiches annonces et avis divers d Amsterdam Advertentien aankondigingen en verschillende berigten van AmsterdamEen andere zoon, Christiaan Georg, wordt door de krijgsraad veroordeeld tot o.a. rietslagen, lees hier meer.

Drie jaar voor zijn dood vergeet Johan Georg zijn pensioen af te halen, dan wel verkeert in onwetenheid hieromtrent.

Algemeen Dagblad 22-10-1842De gebroeders Johan Frederik Christiaan Gelauff (1800) en Dirk Gelauff (1808), kleinzonen van musketier Johann Gottfried Gehlauff, hebben samen een kleermakerij en winkel.
Na een brand in de gemeenschappelijke winkel wordt hun vennootschap ontbonden en gaat ieder vervolgens zijn eigen weg, in dezelfde branche. Beiden gaan vervolgens failliet en bij Johan Frederik Christiaan "breekt" er wederom brand uit. Die laatste brand resulteert uiteindelijk in een doodvonnis voor Johan Frederik Christiaan.

Weet u meer?

Stuur aanvullende informatie in!

Correcties zijn uiteraard eveneens welkom.

Lees ook

De familiebanden van een aantal personen blijven vooralsnog onbekend, weet u daar meer over?

Raadpleeg de pagina Gezocht

Panel

Tools

Zoeken

Ledenruimte

Inloggen voor gegevens van levende generaties.

Doneer

Uw gift helpt me te blijven doorwerken aan de stamboom.
Doneer met uw bankpas, creditcard of PayPal account.


Welkom bij de stamboom van de familie Gelauff

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden cookies als persoonsgegevens beschouwd.
Op deze website wordt van cookies gebruik gemaakt. U wordt hierbij verzocht om met het gebruik daarvan in te stemmen.